شـوک
عبارت است از یک حالت ضعف شدید به همراه نقصان فشار خون 
که با کاهش خون رسانی به بافتها و کاهش فعالیت های حیاتی بدن همراه می باشد.

علائـم شوک در مراحـل پیشرفتـه عبارتنـد از:
کم شدن تعداد نبض همراه با کاهش فشار رگ
تنفس کند و سطحی 
کاهش فشار خون
سردی بدن و پایین آمدن سطح هوشیاری و بیهوشی
گشادی مردمک های چشم در مراحل نهائی

کمک های اولیـه شـوک:
رفع عامل به وجود آورنده شوک
جلوگیری از دفع حرارت بدن 
قرار دادن مصدوم در موقعیت مناسب
شل کردن البسه تنگ مصدوم
هیچ خوراک و نوشیدنی به مصدوم ندهید
کنترل علایم حیاتی

تـوجـه.......
شوک با غش تفاوت دارد. غش در واقع کاهش آنی و زودگذر خون رسانی به مغز است.

شاهین محمدی یگانه ـ مربی آموزش امداد جمعیت هلال احمر
کانال "باشگاه کوهنوردان ایران"                                               با آرزوی سلامتی