گزارش برنامه : بازدید و پیمایش در کویر خارا و دریاچه نمک برنامه شاد و بیاد ماندنی بود که در روز جمعه 94/11/16 همراه با گروه کوهنوردی دنا اصفهان انجام شد . تا روزی بیاد ماندنی در دفتر خاطرات گردشگری به ثبت برسانیم .


دور نمایی از کویز خارا  

 تصاویری از کل برنامه                                                                                با شما در برنامه های بیاد ماندنی